СОШ №83 Средняя общеобразовательная школа №83

Методическая служба

2019-2020 окуу жылына карата мектептин методикалык иштеринин негизги талаптары:

Максаты: окуучулардын билим сапатын жана окууга болгон  кызыгууларын  педагогдун эмгегинин маданиятын өркүндөтүү аркылуу жогорулатуу.

Талаптар :

“ Мугалимдин эмгегинин  маданияты — бул  билим сапатынын  жогорулатуу каражаты катары ”аттуу мектептин методикалык темасынын өздөштүрүү боюнча  иштөөнү улантуу;

Мектептин усулдук бирикмелеринин ишинде кесиптик чеберчиликти жогорулатууда  төмөнкүлөргө көңүл буруу керек: сабакты даярдоо технологиясына жана аны өзүн өзү анализдөөгө, бардык ишмердүүлүккө өзүн өзү көзөмөлдөөгө;

Изилдөө ишмердүүлүгүн, проект менен иштөөнү улантуу; ар бир усулдук бирикмеден бирден проекттик ишти презентациялоону жүргүзүү; так илимдер усулдук бирикмеси жазгы конкурска катышуу үчүн бир техникалык проект жасоого даярдоо керек.

Мектептин бардык кабинеттерин эстетикалык жактан кооз, керектүү адабияттар , техникалык , көрсөтмө куралдар менен жабдылышына жетишүү.

Таланттуу балдар менен иштөөнү өзгөчө көзөмөлгө коюу керек; предметтик мугалимдердин ишин айкын, башкача айтканда  дайыма иштеген бурчту уюштуруу керек, анда балдардын эмгегин чагылдырып туруу зарыл.

Окууга болгон кызыгуусун жогорулатуу үчүн  окуу предметтери боюнча майрамдарды уюштурууда класстан тышкаркы иштерге басым жасоо керек.

Жаш мугалимдерде жоопкерчиликти, демилге көтөрүү, өз алдынчалыкка, чечим кабыл алуу сыяктуу сапаттарды өнүктүрүү.

Билим берүү процессинин жыйынтыгынын мониторингин улантуу.

 

 

 

 

 

Методикалык иштердин формалары:

 1. Темасы.
 2. Методикалык кеңешме.
 3. Мугалимдердин усулдук бирикмеси.
 4. Мугалимдердин өз билимин өркүндөтүү темасы боюнча иштөө.
 5. Ачык сабактар.
 6. Чыгармачыл чакан топтордун иштери.
 7. Жаш мугалимдер менен иштөө.
 8. Жаңыдан жумушка орношкон мугалимдер  менен иштөө.
 9. Окуу предметтери боюнча майрамдар.
 10. Чыгармачыл отчёттор.
 11. Семинарлар.
 12. Тегерек столдор.
 13. Заманбап сабактарды уюштуруу жана өткөрүү боюнча кеңештер.
 14. Таланттуу балдар менен иштөөнү уюштуруу.
 15. Мугалимдерге жардам катары заманбап сабакты өткөрүү жана  анализдөө боюнча усулдук сунуштардын шилтемелери.
 16. Педагогикалык мониторинг.
 17. Өз билимин жогорулатуу  көзөмөлдөө системасын  жана тематикалык педкеңешмелерди уюштуруу.
 18. Аттестация.

 

                            Мазмуну

 1. Максаты жана талаптары.
 2. Педагогикалык кеңешме.
 3. Директор алдындагы кеңешме.
 4. Завуч алдындагы кеңешме.
 5. Мектеп ичиндеги көзөмөл.
 6. Окуу иштери.
 7. Тарбиялык иштер.
 8. Методикалык иштер.
 9. Методикалык бирикменин иштери.
 10. Мектептеги өзүн өзү башкаруу иштери.
 11. Социологиялык кызматы.
 12. Психологиялык кызмат.
 13. Ата энелер менен иштөө.
 14. Материалдык техниклык өнүгүү.
 15. Мектеп китепканасынын планы.
 16. Улантмалуулук боюнча иштер.

 

Максаты:  Окуучуларды заманбап коомго көнүккөн инсанды калыптандыруу.

Талаптары :

 

 1. Окуучулардын билим алуудагы жана өзүн өзү өнүктүрүүдөгү керектөөсүн калыптандыруу.
 2. Окуучулардын билим берүүдөгү керектөөлөрүн канаатттандыруу үчүн шарттарды түзүү.
 3. Окуучулардын чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн ачып көрсөтүү.
 4. Окуучулардын ден соолугун чыңдоо.
 5. Мугалимдердин чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн ачып көрсөтүү.
 6. Дайыма мугалимдердин кесиптик деңгээлин жогорулатуу.
 7. Мугалимдин кесиптик деңгээлин жогорулатууга болгон  умтулуусуна түрткү берүү.
 8. Коомчулуктун жана ата энелердин мектеп менен биргелешип иштөөсүнө мектептеги окуучулардын өзүн өзү башкаруусун тартуу.
 9. Санитардык гигиеналык режимди камсыз кылуу.
 10. Материалдык техникалык базаны өнүктүрүү.

 

 1. Педагогикалык кеңешме.
 Темасы Мөөнөтү Жооптуу
1. 1.1 2018-2019 окуу жылына карата мектептин проблемасы жана  анализи

1.2 №83 орто мектептин  жаңы 2019-2020  окуу жылына карата иш планын бекитүү.

1.3 “Күзгү” сыноого калган окуучуларды класстарга көчүрүү жөнүндө.

1.4 Мектептин жаңы окуу жылына карата даярдыгы боюнча уюштуруу маселелери.

Август Калыгулов С.К.

мектеп директору

 

 

 

 

 

Джумакова К.М.

 

 

2.  2.1 1 –чейректеги мектептин  окуу -тарбия иштеринин жыйынтыгы.

2.2 Тренинг “Башталгыч класстарда билим берүүнүн жаңы милдеттери”

Максаты:  Башталгыч класстарда билим берүүнүн жаңы стандартына өтүү. Мугалимдердин кесиптик өсүшү аркылуу  компетентүүлүгүн калыптандыруу

Ноябрь  

Калыгулов С.К.

мектеп директору

 

 

Дуулат кызы Мээрим

( доклад окуу)

3 Тажрыйба алмашуу “Сабактарда окуучулардын предметтик компетентүүлүгүн өстүрүү”.

Максаты :окуучулардын алган билимдерин күндөлүк турмушта, практикада колдоно билүүгө үйрөтүү

 Январь Калыгулов С.К

мектеп директору

 

 

Орус тили жана адабияты бирикмеси

( доклад окуу)

 

4 4.1  3-чейрек боюнча окуу тарбия иштеринин жыйынтыгы.

4.2 “Сабакты окутууда ар түрдүү технологияларды колдонуу”  деген темада доклад.

Максаты:Заманбап технологияларды колдонуу аркылуу окуучулардын билим деңгээлин жогорулатуу.

 

 

Март

Калыгулов С.К.

мектеп директору

 

Джумакова К.М.

 

Тарых-экология усулдук бирикмеси

( доклад окуу)

5 5.1 Кичи педкеңешме:

·        1-4 -класстардын  окуучуларын көчүрүү жөнүндө

·        5-8, 10 -класстардын окуучуларын көчүрүү экзамендерине киргизүү жөнүндө;

·        Жыйынтыктоочу аттестацияга

9- 11 -класстардын окуучуларын киргизүү жөнүндө

5.2  Кеңейтилген педкеңешме:

·        4- чейрек боюнча окуу тарбия иштеринин жыйынтыгы.

Май  

Калыгулов С.К.

мектеп директору

 

Класс жетекчилер

 

 

1-11 класстардын класс жетекчилери

Калыгулов С.К.

мектеп директору

6 6.1 9 -класстардын окуучуларынын негизги мектепти аяктагандыгы жөнүндө.

6.2 11- класстардын окуучуларынын орто мектепти аяктагандыгы жөнүндө.

Июнь  

Калыгулов С.К.

мектеп директору

 

 

Класс жетекчилер

 

 

Бекитемин________

№83 орто мектептин

 директору Калыгулов С.К.

 

2.Директор алдындагы кеңешме.

 Иштин мазмуну Мөөнөтү Жооптуу
1. 1.1  Окуу жылынын башталышын уюштуруу .

1.2 “ Биринчи коңгуроо ”  салтанаттуу аземин өткөрүүнү анализдөө.

1.3  Класстарды комплектөө,  мугалимдердин тарификациясы, билим берүү процессинин  жүгүртмөсүн бекитүү, мектеп администрациясынын милдеттерин бөлүштүрүү.

1.4  Жалпы окуу(всеобуч) боюнча иштин жыйынтыгы.

1.5  Коопсуздук эрежелери, өрт коопсуздук эрежелери, ден соолукту , эмгекти жана мектеп мүлкүн сактоо боюнча көрсөтмө.

1.6  Мектеп документациясы менен иштөө боюнча бирдиктүү талап жөнүндө көрсөтмө.

1.7  Окуучулардын ысык тамагын уюштуруу.

Сентябрь  Калыгулов С.К.            мектеп директору

 

ТИ боюнча дир. орун басары

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

 

 

 

Соцпедагог

Профком пред.

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

Тамактануу боюнча жооптуу

2 2.1  Фронталдык текшерүүнүн жыйынтыгы:

·        Так илимдер предмети боюнча жумушчу дептерлеринин абалы;

·        Класс жетекчилердин  окуучуларды адептүүлүккө тарбиялоонун айлыгын өткөрүү боюнча  иштери;

2.2 Мектептин жылытуу сезонуна болгон даярдыгы.

Октябрь  

Калыгулов С.К.            мектеп директору

 

УИ  боюнча дир. орун басары

 

 

ТИ боюнча дир. орун басары

 

3 3.1 Тематикалык текшерүүнүн жыйынтыгы:

·        Окуучулардын сабактарга катышуусун текшерүү;

 

 

 

·        “Социалдык тобокел ” тобундагы мектеп ичиндеги учётто турган окуучулардын  сабакка катышуусу жана өздөштүрүүсү.

 

 

2.1  Фронталдык текшерүүнүн жыйынтыгы:

·        Мамлекеттик тил жана кыргыз тили боюнча сабактардын берилиш абалы

 

 

Ноябрь  

Калыгулов С.К.            мектеп директору

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

Соцпедагог

 

 

 

 

 

 

Калыгулов С.К.            мектеп директору

 

 

4 4.1 Класстык- жалпылоочу текшерүүнүн жыйынтыгы:

·        9- 11-класстардын окуучуларынын өздөштүрүүсүн көзөмөлдөө.

 

4.2  Мектеп олимпиадасын өткөрүүнү анализдөө.

 

4.3  Жаңы жылдык балатыга даярдык жана  өткөрүү.

4.4 Фронталдык текшерүүнүн жыйынтыгы:

·        Музыка, дене тарбия, сүрөт сабактарынын берилиш абалы.

 

 

Декабрь Калыгулов С.К.            мектеп директору

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

УИ  боюнча дир. орун басары

 

ТИ боюнча дир. орун басары

 

 

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

5. 5.2   Класстык- жалпылоочу текшерүүнүн жыйынтыгы:

·        8 -класстардын окуучуларынын  билим сапаты жана өздөштүрүүсүнүн абалы.

 

 

·        5 -11 -класстардагы тарбиялык иштердин абалы.

Январь Калыгулов С.К.            мектеп директору

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

ТИ боюнча дир. орун басары

6 6.1   Класстык -жалпылоочу текшерүүнүн жыйынтыгы:

·        10- класстардагы окуу тарбиялык иштеринин абалы.

6.2 Фронталдык    текшерүүнүн жыйынтыгы:

·        1-11- класстарда англис тил  жана орус тил сабактарынын берилиш абалы.

Февраль Калыгулов С.К.            мектеп директору

 

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

7 7.1  Класстык- жалпылоочу текшерүүнүн жыйынтыгы:

·        6- класстардагы сабактардын өтүү абалы .

7.2   Фронталдык    текшерүүнүн жыйынтыгы:

·        Башталгыч класстарда окуучулардын  билимин, билгичтигин, көндүмдөрүн текшерүү

Март Калыгулов С.К.            мектеп директору

 

 

 

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

8 8.1  Персоналдык текшерүүнүн жыйынтыгы:

·        Кружок  иштеринин абалы.

 

 

8.2  Фронталдык    текшерүүнүн жыйынтыгы:

·        Мектеп ичиндеги 1-11-класстарынын документациясынын абалын текшерүү

·        Тарых- экология илимдеринин берилиш абалы.

 

 

Апрель Калыгулов С.К.            мектеп директору

ТИ боюнча дир. орун басары

 

 

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

 

 

9 9.1  Үстүбүздөгү жылдагы мектептин ремонтко даярдануу жана өткөрүү  боюнча иш планы.

9.2  Окуучулардын көчүрүү жана жыйынтыктоочу аттестацияга даярдык абалы.

9.3 Балдардын жайкы эс алуусун уюштуруу.

9.4 КӨФнун  үстүбүздөгү жылдагы отчёту.

Май Калыгулов С.К.            мектеп директору

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

ТИ боюнча дир. орун басары

КӨФдун председатели

 

 

3.Завуч  алдындагы кеңешме

 

 Иштин мазмуну Мөөнөтү Жооптуу
1 1.1 Предметник -мугалимдердин жаңы окуу жылынын башталышын уюштуруу.

1.2 Окуучулардын, мугалимдердин, мектеп администрациясынын кезметчилик графигин бекитүү.

1.3 Мектеп боюнча кезметчилердин жумалык отчёту.

Сентябрь  

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

Кезметчи мугалимдер

2 2.1  4,5,10-класстарынын билимин текшерүү иштеринин жыйынтыгы.

2.2  1 -чейректин аяктоо тартиби, мектептин каникул учурундагы иштери.

2.3  Мектеп боюнча кезметчилердин жумалык отчёту.

Октябрь ОТИ боюнча дир. орун басары

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

Кезметчи мугалимдер

3. 3.1  Начар өздөштүргөн окуучулар менен предметник- мугалимдердин иштөөсү.

3.2  Окууда жогорку мотивация ээ болгон окуучулар менен предметник-мугалимдердин иштөөсү.

3.3  Мектеп боюнча кезметчилердин жумалык отчёту.

 

Ноябрь ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

 

Кезметчи мугалимдер

4 4.1 Күндөлүктөрүн текшерүү:  окуучулардын күндөлүгүндөгү баалардын класстык журналдагы баа менен туура келиши. Январь    

 

УИ боюнча дир. орун басары

 

 

  4.2  Мектеп боюнча кезметчилердин жумалык отчёту.   ТИ боюнча дир. орун басары,

кезметчи мугалимдер

5 5.1 9-11 класстардын окуучуларын бүтүрүү экзамендерине даярдоо боюнча мугалимдердин иштөө системасы

5.2 Начар окуган    жана чейрегинен  бир “3” чыккан окуучулар менен мугалимдердин иш алып баруусу.

5.3 Мектеп боюнча кезметчилердин жумалык отчёту.

Февраль  

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

Кезметчи мугалимдер

6 6.1 Мугалимдердин өз билимин өркүндөтүү боюнча иштөөсү.

6.2 Кабинет башчыларынын  окуу кабинеттеринин өнүгүүсү боюнча иштөөсү.

6.3  Мугалимдердин 11 -класстарда дил баян жазуу жана 9- класстарда дил баяндын изложениенин элеметтери менен жазууга үйрөтүү боюнча иш алып баруусу.

6.4 Мектеп боюнча кезметчилердин жумалык отчёту.

Март УИ боюнча дир. орун басары

 

УИ боюнча дир. орун басары

 

 

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

 

Кезметчи мугалимдер

7 7.1 Окуучулардын өзүн- өзү башкаруусун стимулдаштыруу.

7.2  Окуучуларга кесипке багыт берүү боюнча  класс жетекчилердин ишинин мазмуну жана формасы.

7.3 Мектеп боюнча кезметчилердин жумалык отчёту.

Апрель ТИ боюнча дир. орун басары

 

УИ боюнча дир. орун басары

 

ТИ боюнча дир. орун басары

 

Кезметчи мугалимдер

 

8 8.1  Предметник -мугалимдердин окуучулардын  көчүрүү жана жыйынтыктоочу аттестацияга даярдоо  боюнча иш алып баруусу.

8.2  Эмгек өргүүсүнүн графигин бекитүү.

8.4 “Акыркы коңгуроо” салтанаттуу аземин өткөрүү боюнча иш планы.

8.5  Жаңы окуу жылына карата кадрларды жайгаштыруу.

 

Май  

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

 

Директор ,

Профком пред.

 

ТИ боюнча дир. орун басары

 

Директор

 

 

 

 1. Мектеп ички көзөмөлү

 

 Иштин мазмуну Мөөнөтү Жооптуу Жыйынтыгы
1 1.1 Персоналдуу текшерүү:

·        Жаңыдан жумушка орношкон жана жаш мугалимдердин  иштөөсүн көзөмөлдөө

·        ЖЖЭ боюнча айлыкты өткөрүү боюнча класс жетекчилердин иш алып баруусу.

1.2 Фронталдык текшерүү:

·        Предметник –мугалимдер менен  жаңы окуу жылынын башталышын уюштуруу.

1.3Тематикалык текшерүү:

·        1 -класстардын окуучуларынын мектепке көнүгүүсү.

·        5- класстардын окуучуларынын окутуунун 2 чи тепкичке көнүгүүсү.

 

Сентябрь  

УИ боюнча дир. орун басары

 

ТИ боюнча дир. орун басары

 

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

 

 

 

Психолог

 

Директор алдындагы кеңешме

 

 

 

 

 

 

 

Завуч алдындагы кеңешме

 

 

 

 

Директор алдындагы кеңешме

 

2 2.1 Класстык -жалпылоочу текшерүү:

·        Окутуунун математика, кыргыз, орус тилдери боюнча 4,5, 10- класстарда билим деңгээлин аныктоо иштери.

2.2 Фронталдуу текшерүү:

·        Так илимдер предмети боюнча жумушчу дептерлеринин абалы;

·        Укуктук тарбия  берүү декадасын өткөрүү боюнча класс жетекчилердин иш алып баруусу.

 

 

Октябрь  

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

 

 

УИ боюнча дир. орун басары

 

ТИ боюнча дир. орун басары

 

 

 

 

Завуч алдындагы кеңешме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор алдындагы кеңешме

 

3 3.1 Тематикалык текшерүү:

·        Окуучулардын сабактарга катышуусун текшерүү;

·        “Социалдык тобокел ” тобундагы мектеп ичиндеги учётто турган окуучулардын  сабакка катышуусу жана өздөштүрүүсүн текшерүү;

·        Предметтер боюнча мектеп олимпиадасын уюштуруу.

3.2 Персоналдуу текшерүү:

·        Начар өздөштүргөн окуучулар менен предметник- мугалимдердин иштөөсү;

·        Окууда жогорку мотивацияга ээ болгон окуучулар менен предметник-мугалимдердин иштөөсү.

 

3.3 Фронталдык текшерүү:

·        Журнал текшерүү: баанын топтолушу, билимдерди текшерүүнү жөнгө салуу, текшерүү ишинин баасы менен күндөлүк  баанын дал келиши;

·        Класс жетекчилердин окуучулардын күндөлүктөрү менен иш алып баруусу.

·        Мамлекеттик тил жана кыргыз тили боюнча сабактардын берилиш абалы

 

Ноябрь ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

 

Соцпедагог

 

 

 

 

УИ боюнча дир. орун басары

 

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

Директор алдындагы кеңешме

 

 

 

 

 

 

 

 

Завуч алдындагы кеңешме

 

 

 

 

 

 

 

Завуч алдындагы кеңешме

 

 

4 4.1 Класстык- жалпылоочу текшерүү:

·        9-11 класстардын окуучуларынын өздөштүрүүнү көзөмөлдөө.

4.2 Фронталдуу текшерүү:

·        Музыка, дене тарбия, сүрөт сабактарынын берилиш абалы.

·        Класс жетекчилердин баңги зат жана СПИДди  профилактика боюнча жүргүзгөн айлык иштери.

 

Декабрь  

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

УИ боюнча дир. орун басары

 

ТИ боюнча дир. орун басары

 

 

 

Директор алдындагы кеңешме

 

 

Завуч алдындагы кеңешме

 

 

5 5.1 Фронталдык текшерүү:

 

·       Күндөлүктөрүн текшерүү:  окуучулардын күндөлүгүндөгү баалардын класстык журналдагы баа менен туура келиши.

5.2 Класстык- жалпылоочу текшерүү:

·        8- класстардын окуучуларынын билим сапатын жана өздөштүрүүсүнүн абалы.

 

·       5 -11 -класстардагы тарбиялык иштердин абалы.

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УИ боюнча дир. орун басары

 

 

 

 

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

ТИ боюнча дир. орун басары

Завуч алдындагы кеңешме

 

 

 

 

 

Директор алдындагы кеңешме

 

 

 

6 6.1 Тематикалык текшерүү:

·        9-11 класстардын окуучуларын бүтүрүү экзамендерине даярдоо боюнча мугалимдердин иштөө системасы

6.2  Персоналдуу текшерүү:

1чи жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча начар окуган    жана чейрегинен  бир “3” чыккан окуучулар менен мугалимдердин иш алып баруусу.

6.3 Класстык -жалпылоочу текшерүү:

·        10 класстардагы окуу-тарбия иштеринин абалы.

6.4 Фронталдык текшерүү:

·        1-11 класстарда англис тили жана орус тили сабактарынын берилиш абалы

Февраль

 

 

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

УИ боюнча дир. орун басары

 

 

ТИ боюнча дир. орун басары

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

 

Завуч алдындагы кеңешме

 

 

 

Завуч алдындагы кеңешме

 

 

Директор алдындагы кеңешме

 

7 7.1 Тематикалык текшерүү:

·        Мугалимдердин өз билимин өркүндөтүү боюнча иштөөсү.

 

·        Кабинет башчыларынын  окуу кабинеттеринин өнүгүүсү боюнча иштөөсү.

7.2  Персоналдуу текшерүү:

 

·        Мугалимдердин 11 -класстарда дил баян жазуу жана 9- класстарда дил баяндын изложениенин элеметтери менен жазууга үйрөтүү боюнча иш алып баруусу.

7.3 Класстык жалпылоочу текшерүү:

·        6- класстардагы сабактардын өтүү абалы.

7.4   Фронталдык    текшерүү:

·        Башталгыч класстарда окуучулардын  билимин, билгичтигин, көндүмдөрүн текшерүү.

Март УИ боюнча дир. орун басары

 

 

 

УИ боюнча дир. орун басары

 

 

 

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

 

 

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

 

 

Завуч алдындагы кеңешме

 

 

 

 

Завуч алдындагы кеңешме

 

 

 

 

 

Завуч алдындагы кеңешме

 

 

 

 

 

 

Директор алдындагы кеңешме

 

 

Директор алдындагы кеңешме

 

8 8.1 Тематикалык текшерүү:

·        Окуучулардын өзүн- өзү башкаруусун стимулдаштыруу.

8.2 Персоналдык текшерүү:

·        Кружок  иштеринин абалы.

8.3 Класстык- жалпылоочу текшерүү:

·        Окуучуларга кесипке багыт берүү боюнча  класс жетекчилердин ишинин мазмуну жана формасы

8.4   Фронталдык    текшерүү:

 

·        Мектеп ичиндеги 1-11-класстарынын документациясынын абалын текшерүү;

·        Тарых- экология илимдеринин берилиш абалы

 

 

 

Апрель  

ТИ боюнча дир. орун басары

 

 

УИ боюнча дир. орун басары

 

ТИ боюнча дир. орун басары

 

 

 

ТИ боюнча дир. орун басары

 

 

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

Завуч алдындагы кеңешме

 

 

 

 

 

 

Директор алдындагы кеңешме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор алдындагы кеңешме

 

9 9.1 Персоналдык текшерүү:

·        9-11 класстардын окуучуларын бүтүрүү экзамендерине даярдоо боюнча мугалимдердин иштөөсү.

9.2 Тематикалык текшерүү:

·        Окуучуларды тарбиялоо боюнча үй -бүлөнүн, мектептин жана коомчулуктун бирдиктүү ишмердүүлүгү.

Май  

ОТИ боюнча дир. орун басары

 

 

 

 

ТИ боюнча дир. орун басары

 

 

Завуч алдындагы кеңешме

 

 

 

 

 

Жалпы мектептин ата -энелер чогулушу.

 

 1. усулдук иштер
 Иштин мазмуну Мөөнөтү Жооптуу
1 1.1Усулдук кеңештин отуруму:

·        Мектептин жана усулдук бирикмелердин иш планын талкуулоо;

·        Усулдук кеңештин мүчөлөрүнүн милдеттерин бөлүштүрүү;

·        Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуунун мазмунун, методун жана формасын аныктоо;

·        Жаш адистерге насаатчыларды бекитүү.

1.2 Предметтер боюнча календарлык -тематикалык планды карап чыгуу.

1.3 Жаш адистер менен  сабак-инструктаж:

мектептин иш кагаздары  менен иштөө, сабактын календарлык -тематикалык планы.

Сентябрь УИ боюнча дир. орун басары

 

 Мамлекеттик тил завучу

 

 

 

Насаатчылар

 

2 2.1 Жаш адистер жана жаңыдан жумушка орношкон мугалимдердин сабактарына катышуу.

2.2 Эстетика бирикмесинин декадасы .

2.3 Усулдук кеңештин отуруму: сабактарга катышуунун жыйынтыгы.

2.4 Жаш мугалимдер менен  сабак — инструктаж: сабакка план түзүү.

 

Октябрь УИ боюнча дир. орун басары

 

Бирикме жетекчи

 

 

УИ боюнча дир. орун басары

Насаатчылар

 

Насаатчылар

3 3.1Усулдук кеңештин отуруму:

·        1 чейректин жыйынтыгын анализдөө;

·        Мектеп олимпидасын уюштуруу;

·        Декаданын өтүшү боюнча анализ.

3.2 Мектеп олимпиадасын өткөрүү.

3.3 Жаш мугалимдердин сабагы:

·        Сабактын планын түзүү жөнүндө түшүнүк ;

·        Чейректик отчёт түзүү.

3.4 Табигый- математикалык бирикменин декадасы

Ноябрь УИ боюнча дир. орун басары

Бирикме жетекчилери

 

 

 

УИ боюнча дир. орун басары

Бирикме жетекчилери

 

Насаатчылар

 Бирикме жетекчи

 

4 4.1 Усулдук кеңештин отуруму:

·        Сабактарга катышуунун жыйынтыгы. Декаданын өтүшү боюнча анализ

4.2 Райондук олимпиадага окуучуларды даярдоо.

4.3 Тарых -экология бирикмесинин декадасы.

4.4 Проекттик иштердин презентациясы.

 

Декабрь УИ боюнча дир. орун басары

 

 

Предметник -мугалимдер

 

Бирикме жетекчилери

 

Бирикме жетекчилери

5 5.1 Усулдук кеңештин отуруму:

·        Биринчи жарым жылдыктагы окуу процессинин мониторинги боюнча анализ ;

·         Биринчи жарым жылдыкка карата усулдук иштеринин жыйынтыгын анализдөө.

5.2 Окуу кабинеттеринин таркатма, дидактикалык жана усулдук материалдар менен толтурулушун  кароо.

5.3 Семинардык сабак: начар өздөштүргөн балдар менен иштөөнүн  формасы.

5.4 Башталгыч класстар бирикмесинин декадасы.

5.5 Шаардык олимпиадага окуучуларды даярдоо

Январь УИ боюнча дир. орун басары  

 

Администрация

 

 

УИ боюнча дир. орун басары 

 

Бирикме жетекчи

 

Предметник- мугалимдер

6 6.1Усулдук кеңештин отуруму:

·        Мугалимдердин өз билимин өркүндөтүү боюнча иштөөсү;

 

·        Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуунун планын аткарылышы боюнча иштөө.

6.2 Чет тил жана кыргыз тил усулдук  бирикмелеринин декадасы .

6.3 Жаш мугалимдердин сабагы: сабакта өзүн -өзү анализдөө.

Февраль УИ боюнча дир. орун басар 

 

 

Бирикме жетекчиси

 

Насаатчылар

7 7.1 Усулдук кеңештин отуруму:

·        Үчүнчү чейректе окуу процессинин мониторингинин жыйынтыгы ;

·        Шаардык олимпиадага катышуунун жыйынтыгы.

7.2  Башталгыч класс усулдук бирикмесинин декадасы.

7.3  Семинардык сабак:  заманбап сабактын критерийлери.

 

Март УИ боюнча дир. орун басары

Бирикме жетекчилери

Бирикме жетекчиси

 

 

Насаатчылар

8 8.1 Усулдук кеңештин отуруму:

·        Экзамендик материалдарды даярдоо

 

8.2 “Жылдын мыкты окуучусу” конкурсу

8.3 Жаш мугалимдердин декадасы.

 

Апрель УИ боюнча дир. орун басары

УБ жетекчилери

 

 

Насаатчылар

9 9.1 Усулдук кеңештин отуруму:

·        Усулдук иштердин бир жылдык ишинин жыйынтыгы

·        Жаңы окуу жылына карата иш планын түзүү.

Май УИ боюнча дир. орун басары

УБ жетекчилери

 

 

Бекитемин________

№83 орто мектептин

 директору Калыгулов С.К.

 

 2019-2020 окуу жылына карата усулдук иштердин планы

 

Максаты: Мектептеги мугалимдердин кесиптик чеберчилигин арттыруу жана окуучулардын билим сапатын жогорулатуу.

Усулдук иштердин багыттары:

 • Уюштуруучулук
 • Диагностикалык – маалыматтык
 • Текшерүү – түзөтүүчүлүк
 • Чыгармачылык

 

Иштин багыты Иштин мазмуну Мөөнөтү Жооптуу
Уюштуруучулук 1.Мектептин 2018-2019- окуу жылындагы усулдук иш планын бекитүү.

2.Усулдук бирикмелердин иш планы бекитүү.

3. Усулдук кеңештин кеңешмелерин өткөрүү.

 

3.Жаш мугалимдер менен аңгемелешүү,насаатчыларды бекитүү, иш планын түзүү.

4.Мектеп олимпиадасын уюштуруу жана өткөрүү .

5.Мугалимдердин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу боюнча уюштуруу иштери:

·         Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча мугалимдердин тизмесин тактоо.

·         Мектептин усулдук бирикмелеринин отурумдарын, семинарларды өткөрүү.

·         Ачык сабактар .

·         Сабактарга катышуу.

·         Предметтик декадалар .

·         Шаардык семинарларга катышуу.

6. Жаңы окуу жылына карата усулдук теманы тандоо.

7. Шыктуу балдар менен иш жүргүзүүнү пландоо.

8. Жаңы келген мугалимдердин тизмесин тактоо.

9. « Жыл мугалими» конкурсуна катышууга даярдык көрүү

Сентябрь

 

 

Сентябрь

 

Ноябрь, декабрь, март, апрель, май.

 

 

Жыл бою

 

 

 

Мектеп администрациясы

 

 

 

 

 

 

УИ боюнча дир. орун басары,

бирикме жетекчилери

 

 

 

 

 

УИ боюнча дир. орун басары,

бирикме жетекчилери

Диагностикалык -маалыматтык 1. Өткөн окуу жылындагы усулдук иштердин абалынын анализи.

2. Райондук жана шаардык олимпиадага катышуунун жыйынтыгы боюнча анализ.

3.Сабактарга катышуу жана анализ.

4.Мугалимдердин өз билимин өркүндөтүү боюнча иштөөсү.

5. Экзамендик материалдарды карап чыгуу.

6. Усулдук иштердин жыйынтыгы боюнча талдоо.

Август

 

 

Декабрь

Январь

 

 

Жыл бою

УИ боюнча дир. орун басары,

 

бирикме жетекчилери,

 

предметник- мугалимдер

Текшерүү-түзөтүүчүлүк. 1.Мектептин усулдук бирикмелеринин жүргүзгөн иш кагаздарын текшерүү.

2. УБнин отурумдарына катышуу.

3. Мугалимдердин жөндөмдүү балдар менен жүргүзгөн иштерин көзөмөлдөө (« Таланттуу балдар » программасы боюнча )

4.Окутуунун сапатын көзөмөлдөө .

5.Календарлык -тематикалык пландаштырууну жана окуу программаларынын аткарылышын көзөмөлдөө.

6. МИК планы боюнча сабактарга катышуу.

7. Насаатчылык боюнча көзөмөл.

8. Жаш мугалимдерге усулдук жардам катары сабактарына катышуу.

9. Олимпиадаларга окуучуларды даярдоо боюнча иш алып барууну көзөмөлдөө.

10. Жаңы келген мугалимдердин сабактарына катышуу.

11.УКтин кеңешмелеринде талкууланган мугалимдердин сабактарына катышуу.

12. Өз билимин өркүндөтүүнүн үстүндө иштеген мугалимдердин отчёту.

Жыл бою

 

Сентябрь

 

Жыл ичи

 

 

Октябрь – ноябрь

 

 

Октябрь

 

 

Жыл ичи

Мектеп администрациясы

 

 

УИ боюнча дир. орун басары,

 

бирикме жетекчилери

Чыгармачылык 1. Предметтик жумалыктарды өткөрүү.

2. Окуучулардын изилдөөчүлүк иштерин пландаштыруу жана өткөрүү.

3.Ар кандай конкурстарга катышуу.

4.Жаш мугалимдердин декадасын өткөрүү.

5.  «Жыл мугалими » жана

« Жыл окуучусу» конкурстарын өткөрүү

6. Райондук, шаардык “Жыл мугалими” конкурсуна катышуу.

Жыл бою

 

 

 

 

 

 

Апрель

 

 

Уи боюнча дир. орун басары,

 

бирикме жетекчилери,

 

предметник- мугалимдер